Polityka prywatności

Wersja dokumentu: 01.08.2020 r

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla BZA.PL szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu BZA.PL mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. BZA.PL jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane udostępniane w serwisie internetowym BZA.PL są wykorzystywane w celu realizacji doniosłego interesu społecznego, tj. zapewnieniu ogółowi społeczeństwa powszechnego i bezpłatnego dostępu do danych przedsiębiorców działających na rynku polskim, a także umożliwienia łatwego nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami. Serwis BZA.PL został stworzony do wypełniania wyżej opisanego celu.

Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez BZA.PL bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu BZA.PL oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług – łącznie z usługami oferowanymi poza witryną BZA.PL.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego BZA.PL oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług – łącznie z usługami oferowanymi poza witryną BZA.PL, a także każdy podmiot, którego dane publikowane są w serwisie BZA.PL (dalej jako Użytkownik).

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie bza.pl jest BZA.PL.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z BZA.PL umowy, lub podjęcia przez BZA.PL działań na żądanie Użytkownika, lub do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BZA.PL, lub w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na BZA.PL obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi BZA.PL informowanie Użytkownika o nowych ofertach i rabatach

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKAKorzystanie z serwisu BZA.PL przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że BZA.PL gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik sprawuje jednakże kontrolę nad sposobem przetwarzania jego danych, w tym wykorzystywania oraz udostępniania, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności “Prawa Użytkownika”.W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. BZA.PL informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody.W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z serwisu BZA.PL, działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.
 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ BZA.PL
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
   1. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od UżytkownikaBZA.PL pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:
    • wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu na stronie internetowej BZA.PL formularzowi kontaktowego,
    • stworzenie przez Użytkownika konta klienta w serwisie BZA.PL,
    • korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez BZA.PL,
    • kontaktowania się Użytkownika z BZA.PL w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu,
    • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług BZA.PL za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika.
   2. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł BZA.PL pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:
    • z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry typu KRS, CEIDG, baza internetowa REGON lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.
    • od stron trzecich, jednakże dane te podlegają szczególnej ochronie, z zastosowaniem praktyk wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, a także innych dodatkowych ograniczeń w zależności od źródła, z którego dane zostają pozyskane,
    • od brokerów danych, od których BZA.PL kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,
    • od dostawców usług, którzy dostarczają BZA.PL informacje na temat lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,
    • od partnerów, z którymi BZA.PL oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe.
  2. Dane przetwarzane przez BZA.PL Zakres gromadzonych przez BZA.PL danych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.BZA.PL gromadzi w szczególności dane osobowe i nieosobowe jak wymienione poniżej.
   1. Dane przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej)
    • Login name,
    • Nazwa przedsiębiorstwa,
    • Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
    • Adresy prowadzenia działalności gospodarczej z kodem pocztowym i współrzędnymi geograficznymi,
    • Adres do korespondencji,
    • Adres strony internetowej przedsiębiorstwa,
    • NIP,
    • REGON,
    • Branże, w których działa przedsiębiorstwo,
    • Informacje dotyczące biznesowej specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
    • Numery telefonów przedsiębiorstwa,
    • Adresy poczty elektronicznej przedsiębiorstwa,
    • Stanowisko
    • ID firmy,
    • IP komputera.
   2. Dane osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych BZA.PL
    • IP komputera,
    • Informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące interakcji Użytkownika z serwisem BZA.PL
   3. Urządzenia i dane użycia BZA.PL gromadzi dane dotyczące urządzenia Użytkownika oraz sposobów powiązania Użytkownika z BZA.PL, jej produktami oraz usługami.
   4. Zawartość plików i wiadomości Użytkownika BZA.PL gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu usług oraz produktów, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.
   5. Opinie BZA.PL gromadzi informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, BZA.PL gromadzi treść rozmów telefonicznych oraz sesje na czacie z przedstawicielami. BZA.PL uprzedza Użytkownika, gdy rozmowa jest monitorowana lub nagrywana.
 3. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BZA.PL
  Sposób przetwarzania przez BZA.PL danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług BZA.PL. Poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.

  1. Prowadzenie powszechnej bazy przedsiębiorców oraz jej udostępnianie (prawnie uzasadniony interes realizowany przez BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   Podstawowym celem korzystania z danych osobowych Użytkownika przez BZA.PL jest prowadzenie powszechnej ogólnodostępnej bazy przedsiębiorców. W tym względzie dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie prezentacji danych podmiotów gospodarczych w serwisach internetowych prowadzonych przez BZA.PL, w szczególności w serwisie BZA.PL, w celu wymiany informacji o usługach i produktach dostępnych na polskim rynku oraz łączenia dostawców z odbiorcami. Dla zapewnienia pełnej realizacji wspomnianego celu, w tym uzyskania źródła finansowania dla prowadzenia i doskonalenia serwisu BZA.PL, BZA.PL udostępnia zgromadzoną bazę przedsiębiorców swoim Zaufanym Partnerom, tj. podmiotom, którzy poddani zostali gruntownej ocenie pod kątem zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  2. Usługi, konto klienta (wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez BZA.PLW przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na usługi BZA.PL, które mają charakter odpłatny, BZA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy. Jeśli Użytkownik założy konto klienta w serwisie BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta klienta.
  3. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
   BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach oferowanych usług, w tym świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych produktów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert BZA.PL.
   W ramach realizowanego prawnie uzasadnionego interesu społecznego w postaci upowszechniania informacji o polskich przedsiębiorcach w ramach serwisu BZA.PLBZA.PL komunikuje się Użytkownikiem w sprawach związanych z umieszczeniem danych osobowych Użytkownika w serwisie BZA.PL w formie wizytówki i zarządzaniem danymi umieszczonymi na wizytówce oraz sposobu ich prezentacji, jak również statystyką związaną z wyszukiwaniem i otwarciami wizytówki Użytkownika.Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego reklamacje.BZA.PL wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności, usług i produktów BZA.PL oraz podmiotów z nim współpracujących lub umieszczonych w bazie przedsiębiorców serwisu BZA.PL.
  4. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony interes realizowany przez BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit b oraz f RODO)
   BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BZA.PL w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między BZA.PL a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert BZA.PL jak i podmiotów z nim współpracujących, a należących do następujących kategorii:
   – Biuro
   – Budownictwo
   – Dom i ogród
   – Dzieci
   – Finanse i ubezpieczenia
   – Instytucje, urzędy
   – Motoryzacja i transport
   – Nauka
   – Odzież i tekstylia
   – Przemysł i energetyka
   – Rolnictwo i leśnictwo
   – Rozrywka i rekreacja
   – Telekomunikacja
   – Internet
   – Turystyka
   – Zdrowie i uroda
   – Żywność i używki
   Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika (tzw. “profilowanie”) poprzez korzystanie z:

   • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
   • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług BZA.PL
   • informacji dostarczonych przez strony trzecie,
   • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies
   • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

   Przetwarzając dane osobowe na potrzeby reklam, w tym także dotyczących podmiotów współpracujących z BZA.PL,
   BZA.PL nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika;

  5. Ulepszanie serwisu BZA.PL (prawnie uzasadniony interes BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania serwisu BZA.PL, oferowanych produktów oraz usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych, a tym samym pełniejszej realizacji misji serwisu BZA.PL.Dane dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez BZA.PL w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania serwisu BZA.PL.
  6. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.
  7. Rozpatrywanie skarg (prawnie uzasadniony interes BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   BZA.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu obsługi skarg zgłaszanych przez Użytkowników. BZA.PL posiada zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na żądania lub skargi zgłaszane przez Użytkowników za pośrednictwem istniejących kanałów kontaktowych oraz podejmować niezbędne działania w celu rozpatrzenia tego typu zgłoszeń.
  8. Archiwizacja (prawnie uzasadniony interes BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   BZA.PL wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu archiwizacji danych. BZA.PL gromadzi dane osobowe Użytkownika w zakresie przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania na potrzeby realizacji innych prawnie uzasadnionych celów lub realizacji ustawowych obowiązków spoczywających na BZA.PL.
  9. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes BZA.PL – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z serwisu BZA.PL, w szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia na produkty lub usługi, BZA.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących także możliwość sprzedaży wierzytelności, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania z serwisu BZA.PL.
  10. Dokumentacja podatkowa (realizacja obowiązku ustawowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi BZA.PL, które mają charakter odpłatny, BZA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BZA.PL
  Dane dotyczące Użytkownika zamieszone w serwisie internetowym BZA.PL pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak publicznie dostępne rejestry (KRS i CEiDG) lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.

  1. Odbiorcy danych osobowych
   Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

   1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych BZA.PL,
   2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających BZA.PL w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
   3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie BZA.PL, np. dostawcom usług technicznych obsługującym infrastrukturę techniczną potrzebną do prowadzenia serwisu BZA.PL;
   4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  2. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
   BZA.PL przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   4. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, BZA.PL poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie, BZA.PL udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez BZA.PL.W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z BZA.PL za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres pomoc@bza.pl. Część praw jako podmiotu danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez konto klienta w serwisie BZA.PL.

  1. Prawo dostępu do danych
   Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od BZA.PL potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych. Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  2. Prawo do sprostowania danych
   Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi. W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
  3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega BZA.PL;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

   Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez BZA.PL.

   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, BZA.PL może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa mających zastosowanie do BZA.PL. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z serwisów internetowych lub innych usług BZA.PL.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
   Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający BZA.PL sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. BZA.PL nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie BZA.PL są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

   W przypadku ograniczenia przetwarzania, BZA.PL może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

   • za zgodą Użytkownika lub
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
   • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
  5. Prawo do przenoszenia danych
   Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył BZA.PL oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez BZA.PL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. Prawo do sprzeciwu
   Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

   1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej BZA.PL,
   2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
   3. w uzasadnionym celu BZA.PL.

   Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

  7. Prawo wniesienia skargi
   Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 6. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ BZA.PL
  BZA.PL korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby zapewnić optymalną obsługę wizyty Użytkownika w serwisie BZA.PL, umożliwić szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu, a także w celach marketingowych oraz remarketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności Użytkownika na poszczególnych podstronach serwisu BZA.PL). Pliki cookies (“ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera BZA.PL. W serwisie BZA.PL wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce Użytkownika w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies lub podobnych technologiach, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez BZA.PL technologii dostępne są w Polityce cookies.
 7. INNE WAŻNE INFORMACJE
  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
   BZA.PL wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez BZA.PL systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez BZA.PL dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
  2. Przechowywanie danych osobowych
   Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.
   BZA.PL przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

   1. przez okres niezbędny dla osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu społecznego w postaci prowadzenia powszechnie dostępnej bezpłatnej bazy przedsiębiorców dostępnej w serwisie BZA.PL, nie później niż przez okres do 3 lat od dnia wykreślenia Użytkownika z publicznych rejestrów i ewidencji przedsiębiorców (CEIDG i KRS);
   2. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem serwisu BZA.PL;
   3. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
   4. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych umów;
   5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;
   6. w przypadku innych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie BZA.PL – przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów.

   W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego lub zezwalać przepisy prawa

   Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych BZA.PL, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

  3. Zmiany polityki prywatności
   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszczoną w serwisie BZA.PL lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, BZA.PL rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.
  4. Zakres zastosowania
   Niniejsza Polityka Prywatności znajduje odpowiednie zastosowanie do wszystkich serwisów branżowych i specjalistycznych prowadzonych przez BZA.PL
  5. Informacje kontaktowe
   W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z BZA.PL za pośrednictwem wiadomości wysłanej na e-mail: pomoc@bza.pl.