Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna
0.000
O Firmie:

Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna w Kaliszu świadczy szerokie spektrum usług prawnych.

Czynności procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zastępowania swoich Klientów przed:

– sądami powszechnymi wszystkich instancji,
– Sądem Najwyższym,
– organami administracji publicznej wszystkich instancji,
– Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
– Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– organami egzekucyjnymi.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, starając się wybrać dla naszych Klientów najlepszy sposób rozwiązania danego problemu. Przed wszczęciem postępowania przed sądem w wielu przypadkach zasadne jest podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną w celu polubownego zakończenia sporu. Gdy jednak sprawa wymaga wejścia na etap postępowania sądowego lub administracyjnego, podejmujemy zdecydowane działania zamierzające do zainicjowania postępowania oraz dokładamy wszelkich starań, by obrona praw naszych Klientów przebiegała na najwyższym poziomie.

Umowy

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy negocjowaniu, opiniowaniu oraz sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, regulaminów i statutów, m.in.:

– umów sprzedaży,
– umów z deweloperami,
– umów o dzieło,
– umów o roboty budowlane,
– umów zlecenia,
– umów darowizny,
– umów o przeniesienie praw autorskich,
– umów spółek cywilnych,
– umów i statutów spółek prawa handlowego,
– statutów fundacji i stowarzyszeń,
– regulaminów sklepów internetowych,
– umów i regulaminów w zakresu praca pracy

Staramy się wypracować najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów, dbając o to, by jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy oraz zapewnić ochronę przed niekorzystnymi postanowieniami umownymi.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia szkody w mieniu i na osobie. Oferujemy pomoc w szerokim zakresie, m.in.:

– osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym w wypadkach komunikacyjnych,
– w sporach z ubezpieczycielami,
– w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej błędem lekarskim,
– w przypadku wystąpienia szkody przy wypadku przy pracy.

Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowym, w tym na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących stosunku pracy. Jest ona skierowana zarówno do pracowników, jak i do pracodawców oraz obejmuje:

– sporządzanie i opiniowanie projektów umów związanych ze stosunkiem pracy,
– sporządzanie i opiniowanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
– zastępowanie Klientów w sporach przed sądami pracy.

Oferujemy również pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, która obejmuje m.in.:

– analizę prawną sytuacji Klientów w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia przedemerytalnego,
– zastępowanie Klientów w sporach o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy:

– rozwodach,
– separacjach,
– unieważnieniu małżeństwa,
– podziale majątku wspólnego małżonków,
– ustaleniu i zaprzeczeniu macierzyństwa,
– ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa,
– zawieszeniu, ograniczeniu i pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
– ustaleniu kontaktów z dzieckiem,
– dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych,
– ubezwłasnowolnieniu.

Mamy świadomość, że sprawy rodzinne związane są z dużym zaangażowaniem emocjonalnym naszych Klientów i dlatego do każdej sprawy podchodzimy ze stosowną dyskrecją, wyrozumiałością oraz empatią.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o:

– stwierdzenie nabycia spadku,
– dział spadku,
– zachowek,
– uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Ponadto doradzamy m.in. w zakresie wydziedziczenia, umów dotyczących spadku, ustalania kręgu spadkobierców oraz odpowiedzialności za długi spadkowe.

Uregulowanie sytuacji prawnej i finansowej po zmarłej bliskiej osobie jest często trudne i skomplikowane. Każdą sprawę analizujemy w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania dla naszych Klientów oraz zmniejszenia ryzyka związanego z dziedziczeniem.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości.
Pomagamy w sprawach cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących m.in.:

– zasiedzenia,
– zniesienia współwłasności,
– naruszenia prawa własności,
– naruszenia posiadania,
– ograniczonych praw rzeczowych, w tym ustanowienia służebności gruntowych i osobistych.

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną w procesie inwestycyjnym, a w szczególności przy:

– sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości,
– uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i użytkowanie,
– uzyskaniu wszelkich dodatkowych decyzji i pozwoleń wymaganych w danej sprawie, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska.

Ponadto pomagamy w innych sprawach administracyjnych związanych z nieruchomościami, w tym dotyczących wywłaszczenia, zarządzania nieruchomościami i uzyskania odszkodowania za ograniczenie lub pozbawienie prawa własności na mocy decyzji administracyjnej.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym przy:
– inicjowaniu postępowań administracyjnych,
– sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
– sporządzaniu skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
– sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pomoc prawna obejmuje zarówno analizę sytuacji prawnej naszych Klientów, jak i sporządzanie stosownych pism procesowych, a także zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
– sporządzania, negocjowania i opiniowania umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
– ochrony wizerunku,
– ochrony praw twórcy, w tym dochodzenia odszkodowania za naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich,
– prawa własności przemysłowej.

Prawo gospodarcze – w tym prawo spółek

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

– sporządzania i opiniowania umów oraz statutów spółek prawa handlowego,
– negocjowania, opiniowania i sporządzania różnego rodzaju umów gospodarczych,
– rejestracji i obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym m.in. spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych,
– zakładania oraz obsługi prawnej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
– łączenia, przekształcania oraz podziału spółek prawa handlowego i spółdzielni,
– rozwiązywania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni,
– sporządzania oraz opiniowania regulaminów dla stron internetowych i sklepów internetowych,
– ochrony danych osobowych.

Windykacja

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy odzyskiwaniu należności swoich Klientów. Strategia windykacji składa się z kilku etapów i jest dobierana indywidualnie do każdego stanu faktycznego. Co do zasady w pierwszej kolejności dążymy do polubownego rozwiązania sprawy przez wezwanie dłużnika do zapłaty lub zastosowanie innych form pozasądowego rozstrzygania sporów. Jeśli ten sposób rozwiązania problemu nie przyniesie rezultatu, Kancelaria oferuje pomoc prawną przy inicjowaniu postępowania sądowego, a także przy zastępowaniu swoich Klientów w postępowaniu sądowym, a następnie również w postępowaniu egzekucyjnym.

Firma Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna w naszym katalogu istnieje od 11 lipca 2017.
Miejsce działalności to Aleja Wolności 18/5, 62-800 Kalisz, województwo wielkopolskie, Polska,

Firma Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna posiada numer NIP 6 182 161 484
Do firmy można dzwonić pod numer: 533467277,
Posiadają tekże stronę www na której można uzyskać więcej informacji dot. działalności firmy
Zalecamy skopiować jeden z poniższych kodów html i wstawić w reprezentacyjne miejsce na Państwa stronie www np. strona główna lub dział kontakt.
Plusem takiego działania będzie korzyść płynąca z pozycjonowania Państwa serwisu w Internecie i w wyszukiwarce Google.
baner pozycjonujący - duży
Zobacz mapę i naszej Firmy Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Kod:baner pozycjonujący - mały
Zobacz mapę i naszej Firmy Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Kod:banerek pozycjonujący - 80x80
Zobacz mapę i naszej Firmy Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Kod:banerek pozycjonujący - 10x80
Zobacz mapę i naszej Firmy Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Kod:Link pozycjonujący
Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Kod:Krótki link do wpisu
Kancelaria Radców Prawnych Ewa Rybarczyk Daniel Rybarczyk Spółka Cywilna

Kod:
v.01092020

Wyświetleń:
0
ID:
1187
Ostatnia zmiana: